Výběr dle zařízení

RUČNÍ ČESLE

Oblast použití

Ruční česle typ RČ slouží k zachycování plovoucích a vodou unášených nečistot. Instalace do míst, kde je předpokládán nenáročný provoz, např. obtokové kanály strojně stíraných vozíkových česlí.

STROJNĚ STÍRANÉ ČESLE PÁSOVÉ

Oblast použití

Slouží k zachycování plovoucích nečistot a vodou unášených nečistot. Základ česlí tvoří rám, ve kterém je umístěna česlicová mříž. Na bočnicích rámu jsou připevněny vodící lišty, ve kterých se pohybuje vozík se stíracími hráběmi. Součástí vozíku je i zvedací mechanismus hrábí. Tento mechanismus zajišťuje veškeré pohyby hrábí při stírání nečistot z česlicové mříže, zvednutí hrábí při sjíždění vozíku do spodní polohy a vytěžení nečistot z česlicové mříže. Česle během své primární funkce nespotřebovávají elektrickou energii, jsou spouštěny pouze v případě potřeby vyklidit nános z česlicové mříže nebo dna kanálu (spouštěno časově nebo hladinou).

STROJNĚ STÍRANÉ ČESLE ŘETĚZOVÉ

Oblast použití

Stírané česle řetězové typ SČR slouží k zachycování plovoucích a vodou unášených nečistot. Jsou vhodné k použití do čistíren odpadních vod, kde se osazují do vstupního objektu mechanického předčištění, pro vodárny, čerpací stanice, závlahy, dřevařský, papírenský a potravinářský průmysl, elektrárny a teplárny.

STROJNĚ STÍRANÉ ČESLE VOZÍKOVÉ

Oblast použití

Stírané česle vozíkové typ SČV slouží k zachycování plovoucích a vodou unášených nečistot. Jsou vhodné k použití do čistíren odpadních vod, kde se osazují do vstupního objektu mechanického předčištění, pro vodárny, čerpací stanice, závlahy, dřevařský, papírenský a potravinářský průmysl.

ČOV Z MYCÍCH LINEK

Oblast použití

Slouží k čištění oplachové odpadní vody z mycích ramp automobilů. Vyčištěná voda je zbavena mechanických nečistot a ostatního zatížení, lze ji pak použít opětovně na umívání vozidel, nebo ji lze vypustit do kanalizace.

SEDIMENTAČNÍ NÁDRŽ S LANOVÝM POHONEM

Oblast použití

Dosazovací a usazovací nádrže s lanovým pohonem typ DN L, UN L jsou určeny pro separaci kalů v čistírnách odpadních vod. Produktem je kalová suspenze, která odchází ke zpracování do další čistírenské jednotky.

SEDIMENTAČNÍ NÁDRŽ S OBVODOVÝM POHONEM

Oblast použití

Dosazovací a usazovací nádrže s pojezdovým mostem jsou určeny pro separaci kalů v čistírnách odpadních vod. Produktem je kalová suspenze, která odchází ke zpracování do další čistírenské jednotky.

PODÉLNÝ FLOTÁTOR

Oblast použití

Flotační zařízení MAXIFLOT LC je používáno pro čištění odpadních a technologických vod s vysokým obsahem BSK5, CHSK, tuků a nerozpuštěných látek. Je vhodné zejména pro odpadní vody podniků potravinářského průmyslu, a technologických vod petrochemického, papírenského a textilního průmyslu. S výhodou je flotační zařízení využíváno jako první stupeň před pískovou filtrací na úpravnách vod a pro velmi jemnou úpravu technologických vod. Používá se též pro zahušťování kalů.

KRUHOVÝ FLOTÁTOR

Oblast použití

Flotační zařízení rotační SUPRAFLOT LC je používáno pro čištění odpadních a technologických vod s vysokým obsahem BSK5, CHSK, tuků a nerozpuštěných látek. Je vhodné zejména pro odpadní vody z masokombinátů, kafilérií, škrobáren, drůbežáren, konzerváren a technologických vod petrochemického, papírenského a textilního průmyslu. S výhodou je flotační zařízení využíváno jako první stupeň před pískovou filtrací na úpravnách vod a pro elmi jemnou úpravu technologických vod. Používá se též na zahušťování kalů.

SPECIÁLNÍ SPÁDOVÁ SÍTA

Oblast použití

Gravitační strojně stírané síto typ GSS slouží k zachycování plovoucích a vodou unášených nečistot. Je vhodné k použití do čistíren odpadních vod, kde se osazují do vstupního objektu mechanického předčištění, pro vodárny, čerpací stanice, závlahy, dřevařský, papírenský a potravinářský průmysl, elektrárny a teplárny.

KONTEJNEROVÉ ÚPRAVNY VOD

Oblast použití

Slouží k zajištění dodávky pitné vody dle daných standardů z řek, jezer, vrtů, apod. Lze použít pro výrobu pitné vody z mořské i brakické vody.

ATMOSTFÉRICKÝ FILTR

Oblast použití

Mikrosítové bubnové filtry MBF jsou určeny k filtrování technologických vod a k odstraňování nerozpuštěných látek z komunálních i průmyslových odpadních vod. Osazují se v provozech, kde je třeba filtrovat vodu, která neproudí tlakovým potrubím, ale kanálem nebo potrubím bez přetlaku (úpravny vod, čističky odpadních vod, technologické provozy).

PÍSKOVÝ FILTR

Oblast použití

Pískové filtry uzavřené tlakové typ PFZ jsou určeny pro odstranění nerozpuštěných, ve vodě obsažených nečistot. Používají se pro filtraci vody v úpravnách pitné, užitkové a provozní vody.

TLAKOVÝ FILTR

Oblast použití

Tlakové mikrofiltry FILTROMAX TMF jsou určeny k odstraňování mechanických nečistot z vody, dopravované v potrubí pod tlakem. Jsou vhodné pro filtraci chladících vod kompresoroven, kondenzátorů elektráren, vod papíren, předfiltrace před pískovými filtry.

ZAHUŠŤOVACÍ NÁDRŽ S LANOVÝM POHONEM

Oblast použití

Zahušťovací nádrže s lanovým pohonem typ ZN-L jsou určeny pro zahušťování kalů, mohou však být po úpravě využívány i jako homogenizační nádrže.

ZAHUŠŤOVACÍ NÁDRŽ SE STŘEDOVÝM POHONEM

Oblast použití

Zahušťovací nádrže se středovým pohonem typ ZN S jsou určeny pro zahušťování kalů, mohou však být po úpravě využívány i jako homogenizační nádrže.